דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

יהודה בר לב

 • קבוצת מחקר: 
  פרופ' נלי אליאס
  מוסד אקדמי: 
  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

  מר יהודה בר-לב

  המחקר יבחן את מקומם של המדיה הוותיקים והחדשים בחייהם של תינוקות, פעוטות וילדים עד גיל ארבע באמצעות מחקר אורך אתנוגראפי שיתפרס על פני שלוש שנים.

  ההשפעות ארוכות הטווח של המדיה הדיגיטאליים האינטראקטיביים על הילדים ייבחנו תוך אימוץ גישה איכותנית, באמצעותה תתועד ותנותח סביבת המדיה הטבעית של הילדים.

  היבטים שונים של שימושי המדיה ייחקרו במהלך שלוש שנות המחקר, לאור ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית, החברתית והמוטורית של הילדים;

  • ניצני השימוש במדיה דיגיטאליים אינטראקטיביים בשנה הראשונה של החיים.
  •  התהוות השימוש במדיה הדיגיטאליים לצד או במקום המדיה הוותיקים.
  •  אופני השימוש והתכנים במדיה החדשים (טאבלט, אייפד) בהשוואה למדיה הוותיקים (ספר וטלוויזיה).
  •  מאפייני התיווך ההורי בשימוש הילדים במדיה לאורך זמן והאינטראקציה החברתית במשפחה, המעצבת את ההתנסויות הדיגיטאליות.

  ממצאי המחקר יציגו תמונה רחבה של אופני השימוש של התינוקות, הפעוטות וילדי הגן במדיה השונים וההשלכות על התפתחותם.