דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

מחקר של יוני הר כרמל בהנחייתן של פרופ' ניבה אלקין-קורן ופרופ' מיכל ירושלמי

מאז המצאת הדפוס היווה ספר הלימוד מרכז התהליך הפדגוגי והמדיום המרכזי להעברת כוונותיהם של מתכנני הלימודים אל תוך הכיתה.
כתגובה לשינויים הפרדיגמטיים שהתרחשו עם המעבר מהעידן התעשייתי לעידן המידע, החלו מערכות חינוך ברחבי העולם לנקוט צעדים לשילוב טכנולוגיית המידע והתקשורת בסביבת הלמידה וליישומן של גישות פדגוגיות חדשניות. אחד הצעדים העיקריים והנפוצים ביותר הוא קידום השימוש בספרי לימוד דיגיטאליים כחלק אינטגראלי מהתהליך הפדגוגי.
השימוש בספרי לימוד - מודפסים ודיגיטאלים כאחד - מוסדר במשפט הישראלי מכמה היבטים שונים, לרבות, הסדרה רגולטורית של הוצאה לאור ושימוש, הגנה על זכויות קניין רוחני ומנגנוני שמירה על הפרטיות. מטבע הדברים, להסדרים המשפטיים השפעה מהותית על היכולת לנצל את היתרונות הפדגוגיים, הכלכליים והחברתיים הגלומים בשימוש בספרי לימוד דיגיטאלים.
מחקר זה עוסק בסוגיות המשפטיות העולות מ"האבולוציה" הטכנולוגית-הפדגוגית של השימוש בספר הלימוד. המחקר בוחן את המצב המשפטי הקיים בנוגע להיבטים השונים של השימוש בספרי לימוד באספקלריה של המעבר לעידן המידע בחינוך. מטרתו של המחקר להציג תשתית אקדמית לביצוע ההתאמות הנורמטיביות הנדרשות למימוש מלוא הפוטנציאל של שילוב טכנולוגיית המידע בפדגוגיה.
המחקר מבוצע במסגרת עבודת הדוקטורט של יוני הר כרמל ובהנחייתן של פרופ' ניבה אלקין-קורן ופרופ' מיכל ירושלמי.