דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

Epistemic Thinking and Perceived Economic Value of Information Products

בעידן הידע אנשים חשופים למידע ממקורות מרובים ונדרשים לבחור, להעריך ולמזג ביניהם. אנשים נבדלים זה מזה בגישתם האפיסטמית, כלומר בדרכי חשיבתם לגבי טיבם של ידע ושל ידיעה. במחקרים קודמים נמצא שגישות אפיסטמיות משפיעות על האופנים בהם אנשים מעריכים את המאפיינים האפיסטמיים של מקורות מידע. יחד עם זאת, טרם נבדק הקשר בין גישות אפיסטמיות לבין תפיסת ערך המידע כמוצר כלכלי עליו אנשים מוכנים לשלם. מטרת המחקר הנוכחי היא להבין את הקשר בין גישות אפיסטמיות לבין אופן קבלת ההחלטות המוביל לנכונות לשלם והאופן בו נתפס ערך המידע בעיני המשתמשים. מטבע היותו מוצר התנסותי, אין הצרכנים יכולים לקבוע את ערכו האמיתי של המידע טרם השימוש בו. לכן המחקר הנוכחי יבחן את הקשר בין גישות אפיסטמיות לבין תפיסת הערך הכלכלי הסובייקטיבי של המידע, לפני השימוש, וערכו ההתנסותי, לאחר השימוש, במצבי תמחור שונים. המחקר יתבצע באמצעות ניסוי מקוון בו ידרשו המשתתפים לגבש המלצה תוך שימוש במקורות מידע שיעמדו לרשותם בחנות מקוונת למוצרי מידע. בניסוי ייבחן הקשר בין הגישות האפיסטמיות של המשתתפים לבין נכונותם לשלם על מקורות מידע על מנת להגיע להחלטה. הממצאים עשויים לשפוך אור על הבדלים בין-אישיים התורמים לתפיסת ערך המידע.