דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

Characteristics and Growth of Epistemic Norms in a Learning Communities

חשיבה אפיסטמית מושפעת מהמאפיינים האישיים של הלומדים ומההקשר הסוציו-תרבותי שבו היא מתפתחת. מעט מאד ידוע לנו לגבי האופן שבו נורמות אפיסטמיות, כלומר, מוסכמות חברתיות לגבי אופיים הרצוי של ידע וידיעה, נוצרות בתהליך התהוותן של קהילות למידה. במהלך המחקר, נבחן
את המאפיינים ותהליכי הצמיחה של נורמות אפיסטמיות במסגרת ייחודית של קורס אוניברסיטאי המעוצב כקהילת למידה.

מטרת המחקר היא לאפיין את הופעתן והתפתחותן של נורמות אפיסטמיות במהלך הלמידה בקהילת למידה בקורס "סוגיות וגישות בלמידה ובהוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה",
ואת הקשר בין המטרות, האידאלים והתהליכים האפיסטמיים של משתתפי הקהילה ובין התפתחות הנורמות האפיסטמיות הקהילתיות.

קהילת למידה הינה מסגרת חברתית בה המשתתפים נמצאים בתקשורת זה עם זה למטרת למידה ובניית ידע והבנה אישיים ושיתופיים. תוך כדי יצירת שגרות משותפות ללמידה מתפתחות בקהילה נורמות חברתיות. נורמה חברתית היא כלל המגדיר את ההתנהגות הנדרשת מאדם, או קבוצת אנשים, בהינתן מצב מסוים ובמסגרת חברתית נתונה. חלק מהנורמות החברתיות יכולות להיות בעלות אופי אפיסטמי. נורמות אפיסטמיות הן מוסכמות חברתיות לגבי אופיים הרצוי של ידע ותהליכי יצירת ידע בקהילת למידה.

חשיבה אפיסטמית היא חשיבה החותרת לקראת מטרות והישגים אפיסטמיים (Chinn, Rinehart, & Buckland, in press). חשיבה זו מאופיינת בין היתר, בעזרת התייחסות למטרות אפיסטמיות, לערכים אפיסטמיים, לאידאלים (סטנדרטים) אפיסטמיים ולתהליכים מהימנים המשמשים את הפרט להשגת מטרות אפיסטמיות. במחקר זה נשתמש בהגדרות אלו על מנת להעריך את השפעתה של חשיבה אפיסטמית קבוצתית על החשיבה האפיסטמית של הפרט, ולבחון את תהליכי צמיחת נורמות אפיסטמיות בקרב הלומדים וברמת הקבוצה.

איפיון הנורמות האפיסטמיות-חברתיות עשוי לאפשר זיהוי של הנורמות הללו בקהילות חדשות, זיהוי הגורמים המעודדים ומעכבים את צמיחתן של נורמות אפיסטמיות-חברתיות והתאמה של דרכי ההבניה ושל אופני ההנחיה של הקהילה לאור זאת. הבנת תהליכי הצמיחה של נורמות אפיסטמיות-חברתיות יכולה לאפשר למנחי הקהילה לזהות כלים ותנאים שיתרמו לצמיחתן של נורמות אלו ויתרמו ליצירת הידע השיתופי בקהילות למידה.