דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds Publication name header

חזור

חזור

עברית

מורים כמעצבים: קידום הצמיחה המקצועית של מורים לשילוב טכנולוגיה בהוראת חקר בסביבה החוץ-כיתתית

תאריך: 
2015

מאמר אשר הוצג בכנס צ'ייס 2015, רעננה.

תקציר

למידת חקר בסביבה החוץ-כיתתית עשויה לקדם הבנה של עקרונות מדעיים ולתמוך בלמידה בהיבט החברתי והריגושי (affective). אולם, מורים נתקלים באתגרים רבים בעת יישום גישה זו של הוראה. למידה ניידת, הנתמכת בטכנולוגיה, עשויה לספק פתרונות לחלק מהאתגרים הללו, אך יש לתמוך בלמידת המורים כדי לסייע להם לרכוש את הידע הנדרש לשילוב מוצלח של הטכנולוגיה בהוראה. במחקר זה עיצבנו תוכנית ייחודית להשתלמות מורים אשר מיישמת את גישת "מורים כמעצבים", לפיה מערבים מורים בעיצוב חומרי למידה עבור התלמידים שלהם. חשפנו 24 מורים למדעי הסביבה לסביבת למידה נתמכת טכנולוגיה אשר משלבת אפליקציות ניידות לתמיכה בלמידת חקר חוץ- כיתתית, ועירבנו אותם בעיצוב של סביבת למידה דומה משלהם. מטרת המחקר הינה לבחון כיצד גישת מורים כמעצבים תורמת לצמיחה המקצועית של המורים ובמיוחד ליכולותיהם לשלב את הטכנולוגיה בהוראה בכלל ובהוראת חקר בסביבה החוץ-כיתתית בפרט. מקורות המידע כללו: תצפיות במהלך ההשתלמות, תיעוד אירועי העריכה של המורים באתרים ותשעה ראיונות. הממצאים מראים כי כל המורים רכשו מיומנויות לשילוב הטכנולוגיה בהוראה, וחלקם אף הראה צמיחה מקצועית אשר באה לידי ביטוי בשינויים בפרקטיקה שלהם בכיתה. המאמר דן בפוטנציאל של הגישה של מורים כמעצבים לקידום התפתחותם המקצועית. 

רישום בבליוגרפי: 
לוי, ק., קלי, י. וטל ט. (2015). מורים כמעצבים: קידום הצמיחה המקצועית של מורים לשילוב טכנולוגיה בהוראת חקר בסביבה החוץ-כיתתית. בתוך: י. עשת, א. בלאו, א. כספי, נ. גרי, י. קלמן, ו. זילבר-ורוד (עורכים), ספר הכנס העשירי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, עמ' 75ע'-82ע'.